Products

Top Out Top In Base
Product Code Length (mm) Width (mm) Length (mm) Width (mm) Length (mm)sort descending Width (mm) Height (mm) Capacity (cc)
CS510130
124
103
76
23
152
CH14C
99
90
76
16
86
CHNC151
94
85
76
31
162
CS710165
101
89
79
29
160
CHNC33111
111
106
80
17
111
CS750180
140 x 104
118 x 82
80 x 53
31
180
CH124H
127
111
80
26
186
CS550150
114
105
81
22
143
CS710243
122
106
81
35
244
CHNC33228
119
103
83
30
204